Ustavne odredbe o Rijasetu

  • Published in

Ustavne odredbe o Rijasetu

Rijaset Islamske zajednice

Član 55.

Rijaset Islamske zajednice je najviši izvršni organ za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, pravne i druge poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Rijaset se organizira kroz uprave kao stručne, administrativno-upravne cjeline, na čijem čelu se nalaze direktori uprava.

Općim aktom koga na prijedlog Rijaseta donosi Sabor uređuju se organizacija i način funkcioniranja Rijaseta .

Rijaset sačinjavaju direktori uprava, zamjenik reisu-l-uleme i reisu-l-ulema, koji je na čelu Rijaseta te koji rukovodi i predsjedava Rijasetom.

Direktore uprava kao članove Rijaseta na prijedlog reisu-l-uleme imenuje Sabor.

Mandat direktora uprava je četiri godine, s mogućnošću imenovanja na još jedan mandat.

Član 56.

Područja djelatnosti Rijaseta  Islamske zajednice su:

- organizacija vjerskog života,

- mearifski poslovi,

- izgradnja i održavanje objekata Islamske zajednice,

- organizacija i rad organa i ustanova Islamske zajednice u dijaspori,

- saradnja sa islamskim organizacijama i ustanovama u svijetu,

- administarstivno-pravni  i

- privredno-finansijski poslovi.

Član 57.

Rijaset Islamske zajednice:

- stara se o cjelokupnom vjerskom životu i ustavnoj utemeljenosti svih djelatnosti u Islamskoj zajednici na načelima Šerijata, odnosno hanefijskog mezheba,

- priprema strategiju i pravce razvoja i rada organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- izvršava odluke Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Vijeća muftija,

- predlaže Saboru budžet i završni račun,

- podnosi izvještaj o svome radu Saboru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- vrši nadzor nad radom izvršnih organa i ustanova u Islamskoj zajednici,

- usmjerava i nadzire rad mešihata i muftijstava,

- postavlja i razrješava upravne/školske odbore islamskih i drugih obrazovnih i odgojnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- daje saglasnost na postavljenje i razrješenje dekana i direktora islamskih i drugih obrazovnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- odobrava planove i programe vjerskih predmeta i udžbenika obrazovnih i odgojnih ustanova Islamske zajednice te programe i udžbenike za vjeronauku uz prethodno pribavljenu saglasnost Vijeća muftija,

- osigurava zaštitu vjerskih prava muslimana,

- donosi propise o službenoj nošnji i obilježjima vjerskih predstavnika i zaposlenika u Islamskoj zajednici,

- organizira i nadzire prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra,

- priprema prijedlog raspodjele sredstava Fonda Bejtu-l-mal,

- organizira i nadzire aktivnosti organizacije hadža,

- organizira i nadzire aktivnosti izvršavanja obaveze kurbana,

- uspostavlja i vodi jedinstven registar vakufa Islamske zajednice,

- provodi odluke o zamjeni vakufske imovine,

- uspostavlja i održava neposredne veze sa drugim islamskim zajednicama u svijetu,

- izdaje rješenja o upisu u registar islamskih odgojno-obrazovnih ustanova i drugih odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- odobrava osnivanje preduzeća i daje saglasnost za pristupanje drugim preduzećima,

- osniva fondove, urede, centre, agencije, preduzeća, institute i druge ustanove,

- potvrđuje izbor nastavnog osoblja Fakulteta islamskih nauka i drugih visokoškolskih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- daje saglasnost za prijem nastavnog i odgajateljskog osoblja u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- uspostavlja i održava veze sa drugim vjerskim zajednicama,

- usmjerava i nadzire rad dijaspore,

- postavlja, premješta i razrješava službenike Rijaseta,

- stara se o urednom vođenju matičnih knjiga Islamske zajednice,

- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti i poslove koje mu u nadležnost stavi Sabor svojim odlukama.

Član 58.

Rijaset Islamske zajednice može imati stalne i povremene komisije.

Član 59.

Rijaset Islamske zajednice podnosi godišnji izvještaj o radu i izvršenju budžeta Saboru Islamske zajednice.

FaceBook