Znaš li put?

  • Published in

ZNAŠ LI PUT???

Hud a.s., je poslan narodu Ad. Kur'ansko kazivanje o Hudu a.s., i narodu mu Ad, pouka je za one koji pameti imaju. Taj narod nije bio običan, bio je snažan i osor. Allah dž.š., kaže: „Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo“./Fedžr,6-8/. Šta znači, „kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo“? To znači da se na Zemlji nikada nije pojavila takva civilizacija. Ebu Derda r.a., nam također kazuje o narodu Ad: „Narod Ad koji je živio prije vas sakupljali su puno imetka, izgrađivali impozantne građevine, nada im je bila velika. Propalo je sve što su sakupljali, nastambe njihove su postale grobovi, a nade su im iščezle.“

Svojim ponašanjem, neposluhom Bogu i ustrajavanjem u nevjerovanju i grijehu, zaslužili su uništenje. Prvo ih je pogodio strašni glas. „I zasluženo ih je pogodio strašni glas, i Mi smo ih kao nanos riječni učinili“./Mu'minun,41./. Od tog stravičnog glasa su presušile rijeke, zgrade se porušile. Postali su poput bezvrijednog riječnog nanosa, ali nisu bili mrtvi. Takvi, iznureni ugledali su crni oblak kako im dolazi. Obradovali su se i rekli: „Ovaj nam oblak kišu donosi“./Ahkaf,24./. Ne donese taj oblak blagorodnu kišu. Allah dž.š., nam kazuje šta s oblakom dođe. „A Ad je uništen vjetrom ledenim, silovitim, kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljene kao šuplja palmina stabla vidio, i vidiš li da je iko od njih ostao“./El Hakka, 6-8/.

Buharija i Muslim bilježe: „Kada bi Poslanik ugledao oblak, promijenio bi se u licu, počeo bi izlaziti i ulaziti, a kada bi počela padati kiša, obradovao bi se. Aiša r.a., ga je upitala za razlog takvog ponašanja, a on je rekao: „Aiša, ko mi garantuje da nas neće pogoditi kazna koja je pogodila i narod Ad“? Nastambe naroda Ad postale su pustinjski predio.

„I Mi smo iz milosti Naše njega i one koji su bili s njim spasili“./Ea'raf,72./. Hud i vjernici su se spasili jer su znali Put. Oni koji su bez te spoznaje ostali ništa im nije pomoglo to što su silno bogati i moćni bili. Čovjeku je svakom, Dunjaluk preploviti, njime prekoračati. Hodajući ovim bespućima dunjalučkim, može se zalutati. Ljude najčešće pohlepa ali i slijeđenje strasti i pohote odvede sa prave staze. Postojala su dvojica ljudi. Jedan je imao dovoljno opskrbe u pustinji i znao je put a drugi je imao i previše opskrbe ali nije znao put. Koji od ove dvojice bi ti želio biti?

Allah dž.š., nam je pokazao Put, i naučio nas kako da se dunjalukom putujući, ponašamo. „I nastoj time što ti je Allah dao da stekneš onaj svijet, a ne zaboravi svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio i ne čini nered po Zemlji jer Allah ne voli one koji nered čine“./Kasas, 77./. Jasno nam je iz ovog ajeta da je konačni, pa ako hoćete i jedini čovjekov cilj, ahiretsko uživanje. Do tog mjesta moramo preći put koji se zove Dunjaluk. Za putovanje nam treba opskrba. Allah dž.š., nas bez opskrbe ne ostavlja. Kaže nam: „Ne zaboravi svoj udio na ovom svijetu“.

Ima ljudi, vidjesmo, ima čak i naroda koji skrenu s puta i ono što je sredstvo, učinu ciljem, a cilj istinski, pravi, zanemare i nedostižnim ga učinu. Nije jači narod od Ada na zemlji živio. Palače i kuće su u brdima i stijenama klesali i ogromno bogatstvo imali, ali nisu željeli znati Put. Došao im je poslanik Hud da im Put pokaže, nisu mu se pokorili. Došao je nama Poslanik da nam Put pokaže. Tom Putu Poslanik nas i podstiče. Evo kaže nam: „Svaki će čovjek ući u Džennet osim onoga koji to odbije. A ko odbija ući u Džennet Poslaniče, upitaše ga. Ko mi se pokorava, ući će u Džennet, a ko mi pokornost odbija, on odbija ući u Džennet“.

Znate, da je Poslanik susreo nekog muslimana oskudno obučenog pa ga upita: „Imaš li ti imetka“? „Imam“, reče čovjek. „Neka se blagodat imetka vidi na tebi“, reče Poslanaik. Poruka je to svima nama koja glasi, ne odričite se dunjalučkih ljepota i blagodati ali nipošto ne dozvolite da vas te ljepote i blagodati zavedu i s Puta odvedu.

Put je vjera, a ona nas uči da trebamo biti u stalnoj brizi o sebi, o porodici, Zajednici kojoj pripadamo i državi u kojoj živimo.

Mnogi je čovjek danas u bezglavoj trci za dunjalukom pa nema vremena za sebe i brigu o sebi. Na ispravnom si Putu kad znaš da si radi ibadeta stvoren. Moraš, o čovječe, naći vremena za ibadet jer koliko god da imaš dunjalučkih dobara ostat ćeš bez njih, a bit će ti vrijedno samo ono što se može sa sobom u kabur ponijeti.

Mnogi je čovjek danas u bezglavoj trci za dunjalukom pa nema vremena za brigu o porodici, o djeci, zaboravlja da Gospodar zapovijeda: „Čuvajte sebe i porodice svoje od vatre“./Tahrim,6./. Na ispravnom si Putu, ne lutaš kad znaš da je najbolji tvoj trag na Dunjaluku kojeg možeš ostaviti, potomstvo pokorno Bogu. Jakub a.s., na smrtnome času sinove pita: „Šta ćete poslije mene vjerovati“? Nama su poslanici uzor.

Mnogi čovjek danas u bezglavoj trci za dunjalukom, nema vremena za čovjeka, za brata, za komšiju. Hasan el Basri poslao nekoliko svojih prijatelja da pomognu nekom čovjeku. Reče im: „Naiđite pored Sabita el Benunija, neka i on ide s vama“. Kada su kod njega došli i pozvali ga, on im reče da ne može jer je u i'tikafu. Oni o tome obavijestiše Hasana, on ih ponovo posla njemu i reče im da mu kažu: „Zar ne znaš da je tvoj trud da pomogneš brata muslimana u nevolji, bolji nego da ideš dobrovoljno (nafile) na hadždž“. Na ispravnom si Putu, ne lutaš kada znaš i ponašaš se u skladu sa slijedećim Poslanikovim riječima: „Najbolje djelo nakon farzova je obradovati vjernika“.

Mnogi čovjek danas u trci za dunjalučkim dobrima radi na štetu društva i države, a to znači da ruši vlastitu kuću i tako ruševnu, nesigurnu ostavlja svojoj djeci. Šta su narodu Ad, kad je odredba Božija došla, značila sva bogatstva, sve palače i sve kuće građene u brdima i klesane u stijenama. Dragi naši, vi kojima je uprava nad državom i njenom imovinom povjerena, upitajte se, šta će vam koristiti to što gomilate imetak koji se na haram način stiče, kad odredba Božija dođe? U tom trenu, susreta s Gospodarom više bi vam koristila dova nekog bolesnika čiji ste lijek odgovornim odnosom prema ljudima i državi, stavili na esencijalnu listu. U tom trenu, susreta s Gospodarom više bi vam koristila dova nekog siromaha čijem ste djetetu omogućili da se obrazuje i bude koristan Domovini i Ummetu.

Allah dž.š., govori u hadisi kudsiji: „Čovječe, tako Mi Moje slave i veličine, ako budeš zadovoljan s onim što ti dam, odmornim ću učiniti tvoje tijelo i srce, a kod Mene ćeš biti upisan kao zahvalan i hvaljen rob. A ako ne budeš zadovoljan sa onim što ti dajem, tako Mi slave i veličine Moje, sručit ću na tebe dunjaluk, lutat ćeš po njemu kao zvijer u divljini, a od dunjaluka će ti opet doći samo ono što sam ti Ja odredio“.

Uzvišeni Bože, daj nam opskrbe dovoljno, zadovoljstvo nam daj i na Putu pravom nas učvrsti. Amin!

Izet ef. Čamdžić

20.01.2017.god.  

FaceBook